ประวัติความเป็นมา

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จำกัด (New Technology Information Co., Ltd : NTi) ได้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2537 เริ่มต้นจากธุรกิจเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านไอที จนในปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินธุรกิจมากว่า 25 ปี มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจจนสามารถให้บริการด้านไอทีแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ จัดหาและติดตั้ง รวมถึงการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงระบบ (Maintenance) จัดทำแผนงบประมาณ 

นอกจากนี้ NTi ยังมีบริการออกแบบ พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น เว็บแอพพลิเคชั่น และ โมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในลักษณะต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย โดยกลุ่มลูกค้าหลักของ NTi จะเป็นหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

 

วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

NTi ได้ยึดถือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตามคำขวัญที่ว่า “A Commitment to Quality” ของบริษัทตลอดมา ดังนั้น ลูกค้าของ NTi จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุด จากทีมงานที่มีประสบการณ์ และการบริหารงานที่มีมาตรฐาน โดยยึดถือคุณภาพของงานและความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็นลำดับแรกเสมอมา